Medezeggenschapsraad

Meedenken over beleid

Medezeggenschapsraad

Iedere school in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Wij hebben een MR die bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten (een z.g. ouder- en een personeelsgeleding). Een van ons heeft de rol van voorzitter.

MR-leden (2020)

Oudergeleding: Leo de Baan, Edwin Peters (voorzitter) en Jordy de Werd (tevens lid GMR) Personeelsgeleding: Mirjam Blom-Reijnierse, Frans Borgs, Bob Lilipaly en Annet Zielstra.

Vertegenwoordiger van achterban

De leden van de MR worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de MR vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. De leden van de MR worden voor vier jaar gekozen. Na deze periode is men herkiesbaar voor opnieuw vier jaar. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van de MR geldt een verplichte band met de school als ouder of leerkracht. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Vergaderen

We vergaderen ongeveer een keer per 6 weken ’s avonds in de school. De bijeenkomst bestaat uit 2 delen. Het eerste deel noemen de “overlegvergadering”.

De MR vergadert met de directeur (de z.g. overlegpartner) om antwoorden op vragen te krijgen, informatie uit wisselen, adviezen te bespreken en een standpunt voor te bereiden. Hierna stellen we een nieuwe vergaderdatum vast en vertrekt de directeur. De directeur is dus geen lid van de MR. Hierna begint het tweede deel wat de “MR-vergadering” wordt genoemd. De MR vergadert zonder overlegpartner en andere vertegenwoordigers van het schoolbestuur om voorstellen te bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen. Na afronding van de besprekingen zet de MR zijn instemmings- of adviesreactie op schrift (de notulen). De notulen van de afgelopen vergaderingen zijn hieronder te downloaden.

Wat doet de MR?

Wij houden ons bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de directie op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Over een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid (zoals bijvoorbeeld het continurooster en wijziging visie) of advies bevoegdheid (zoals bijvoorbeeld het financiële beleid en opknappen schoolgebouwen).

Onderwerpen die tijdens de vergaderingen worden besproken zijn onder andere het volgen van de CITO-toets resultaten, begroting van de school, kwaliteit van de schoonmaak, CAO, de schoolgids en het formatieplan. Daarnaast wordt de agenda aangevuld met actuele punten, zoals recent de COVID-19 pandemie. Ook is de MR betrokken bij de aanname van nieuwe personeelsleden.

Bijwonen vergadering

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij de raad anders besluit in het belang van een bepaald agendapunt). Ouders/verzorgers en personeel zijn altijd van harte welkom een vergadering als toehoorder bij te wonen. U kunt uw aanwezigheid doorgeven aan de secretaris via mrldc@onzewijs.nl .

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Suggesties of ideeën?

Om u als ouder of als leerkracht zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, ontvangen wij graag uw inbreng, suggesties of aandachtspunten. Stuur een e-mail aan mrldc@onzewijs.nl of neem contact op met één van de leden van de MR over onderwerpen die u belangrijk vindt.

Wilt u meer weten over de MR?

Bekijk dan eens de website van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) via de volgende link: https://infowms.nl/

Notulen

De notulen van september 2020.

De notulen van november 2020.

De notulen van maart 2021.

De notulen van juli 2021

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs