Een school in ontwikkeling!

Eigentijds en doelgericht onderwijs!

Organisatie van het onderwijs

Om ons onderwijs nog verder te versterken en nog meer tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen werken we in verschillende units.

Dit betekent dat kinderen starten in hun ‘gewone’ groep, de basisgroep. Deze basisgroep heeft een vaste leerkracht of leerkrachten die tevens het aanspreekpunt is. Tijdens het werken aan de leerdoelen van verschillende vakken krijgen de leerlingen op hun eigen niveau uitleg over de lesstof en begeleiding bij het oefenen van de stof. Omdat we hierbij extra onderwijzend personeel inzetten, kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen in kleine groepjes werken en dus meer instructie en begeleiding krijgen op hun niveau.

We werken met drie verschillende units:

  • Unit 1 (groep 1,2 en 3)
  • Unit 2 (groep 4 en 5)
  • Unit 3 (groep 6,7 en 8).

In unit 1 starten we met deze manier van werken onder andere tijdens de spelactiviteiten. Daarna zullen steeds meer vakken volgen. In unit 2 en 3 starten we met lezen en begrijpend lezen. Dit wordt gedurende het jaar langzaam verder uitgebouwd.

Wat zijn kenmerken van het leren in units:

  • Met verschillende leeftijdsgroepen in een unit komen kinderen in verschillende rollen. Als jongsten trekken ze zich op aan de oudere kinderen. Als oudsten dragen zij zorg voor de nieuwe kinderen binnen de voor hen al bekende unit.
  • Het biedt meer mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden.
  • Kinderen kunnen van en met elkaar leren, omdat kinderen met verschillende talenten en leeftijden elkaar ontmoeten en samenwerken.
  • Meerdere ogen volgen dagelijks de kinderen. In een unit werkt een aantal medewerkers nauw samen en volgt zo de ontwikkeling van alle kinderen en niet alleen de kinderen van de basisgroep. We gaan van “onze klas” naar “onze leerlingen”.

Wilt u meer lezen over ons unitonderwijs? Neem dan hier een kijkje.

In de groepen 3 t/m 8 werken we met methodes en vanuit leerlijnen. Deze methodes geven een goede opbouw van de leerstof en voldoen aan de kerndoelen.

Unit 1

Op onze school geven we onderwijs aan kinderen van 4 tot +/- 14 jaar. In de onderbouw werken we met combinatiegroepen 1-2 . De instroom van nieuwe leerlingen vindt gedurende het gehele schooljaar plaats.

Ieder kind krijgt in groep 1-2 de ruimte om het eigen leerproces mede vorm te geven. We streven hierbij naar autonomie en zelfstandigheid.

Dit doen we door eigentijds en doelgericht onderwijs in de vorm van spelend en bewegend leren, ontwikkelings- en themagericht werken.

Unit 2 en 3

In de groepen 3 t/m 8 werken we met methodes en vanuit leerlijnen. Deze methodes geven een goede opbouw van de leerstof en voldoen aan de kerndoelen. Het onderwijs op de Louise de Coligny wordt vormgegeven in het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen wordt gestreefd om de leerlingen de leerstof aan te bieden op zijn of haar niveau.

Hierbij werken wij met expliciete directe instructie, elementen van boeiend onderwijs en digitale leermiddelen zoals chromebooks en digitale schoolborden.

Speciale zorg

Kinderen die een gediagnosticeerde handicap hebben en waarvan de ouders niet gekozen hebben voor het speciaal onderwijs, zijn eveneens op onze school welkom. Als blijkt dat wij niet langer deze kinderen datgene kunnen bieden waarop ze recht hebben dan adviseren we de ouders te kiezen voor het speciaal onderwijs.

Boeiend onderwijs

Binnen onze school proberen we zoveel als mogelijk het onderwijs vorm te geven volgens het concept van Boeiend onderwijs. Hierdoor willen wij ons aanbod aantrekkelijk houden voor alle leerlingen en willen wij de kinderen meer “gereedschappen” meegeven. Door het gebruik van deze gereedschappen zien de leerlingen dat de wereld om ons heen bestaat uit relaties en samenhang, niet uit losse feiten, dingen en gebeurtenissen.

Daarbij werken we handelingsgericht en gebruiken we coöperatieve werkvormen waarbij we rekening houden met de verschillende intelligenties.

Hierdoor spreken we ieder kind zoveel als mogelijk aan op zijn of haar niveau.

Voor meer informatie kunt u onze schoolgids lezen via onderstaande button.

Schoolgids

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs